- Döbrentey Ildikó
- A család
 
 
DÖBRENTEY ILDIKÓ »
« NYITÓOLDAL  |  AKTUALITÁSOK  | Sajtó | Galéria | Kapcsolat | Kedvenc oldalaim
 
- A család
Rákosi Szidi (1852-1935) - a dédnagynéném
 
Rákosi Szidi, Kremsner Szidónia
Drámai színésznô, színészpedagógus, színiiskola-alapító és -vezetô


Rákosi Szidi színészként egyfajta fordított karriert fut be, fiatalon kevéssé sikeres, számos próbálkozás útján sikerül rátalálnia színpadi egyéniségére. Hosszú idô alatt érik be mûvészete, és éri el a legmagasabb fokot idôsebb korára. Mind tragikai, mind pedig komikai szerepkörökben utánozhatatlanul egyedi, ugyanakkor játéka mély és bensôséges. Fia révén befolyással bír eleinte a Király és a Magyar Színház mûködésére, késôbb, az Unió Színházi Rt. megalakulásával pedig öt fôvárosi színház tevékenységére. A Magyar Színház megálmodója, de azt a színházat még rokonaival, ismerôseivel, befektetôivel részvénytársasági alapon építteti. Viszont 1903-ban a Király Színház létrejötte már jobbára az ô személyes sikere - megalapítója, kiharcolója és mûködtetôje. Színháza a magyar operett fellegvára lesz, és motorja a hazai zenés színjátszásnak. Zeneszerzôk, librettisták, primadonnák és bonvivánok, táncosok, színészek és színésznôk megszámlálhatatlan sora köszönheti pályafutását ennek a ma már legendás színháznak. Közel 40 esztendôs színészpedagógusi tevékenységének szerepe pedig meghatározó jelentôségû a XX. századi magyar színjátszás szinte teljes vertikumára nézve. Fedák Sári, Honthy Hanna, Bársony Rózsi, Fenyvessi Éva, Vaszary Piri, Abonyi Géza, Bárdi Ödön, Bilicsi, Feleki Kamill, Gózon Gyula, Kazal László, Latabár Kálmán, Makláry Zoltán, Tanay Frigyes a jéghegy csúcsai, azoknak a százaknak névsorából, akiket Rákosi Szidi Színitanodája adott a magyar színjátszásnak. Olyan próbálkozókról nem is beszélve, mint Rejtô Jenô, vagy a késôbbi slágergyáros, Harmath Imre, és az egyik dala kapcsán méltán világhírûvé váló Seress Rezsô, akik szintén Szidi néni nevelô kezei alól kerültek ki, igaz más területen kamatoztatva tehetségüket. Rákosi Szidi életpályája a maga ellentmondásosságával, protekcionizmusával átszôve is fontos, kimagasló és meghatározó jellegû. Igyekeztünk árnyalt és ôszinte képet nyújtani errôl a nagyszerû mûvésznôrôl. Ma nagyon érezni hiányát a hozzá még csak hasonló kvalitású színházi embereknek. Rákosi Szidi tengernyi neveltjének egyéniségét tiszteletben tartva is nyirbálta, metszette okos kertész módján a vadhajtásokat. Egyfajta stabil értékrendet képviselt jelenléte a színházi világban, ugyanakkor ért a "sztárcsináláshoz", tudja, hogy ez adja el a színházat, az elôadást, de mindenkor helyére téve dolgokat - mértéktartó módon - nem engedi a sztárok túlburjánzását. Igazi színházi ember, nagyszerû mûvész, zseniális pedagógus, energikus személyiség, aki erejéhez mérten igenis sokat adott a magyar egyetemes kultúrának.

Írta: Takács István
 
Rákosi Szidi Színésziskolája
Magánszínészképzô iskola (1892–1935).
Rákosi Szidi, a Nemzeti Színház tagja alapította. Iskolája 49 növendékkel elôször a Rökk Szilárd u. 4. sz. alatt mûködött. A tanári kar az elsô évben három tagból állt: Rákosi Szidi drámát, Hermann Aranka ének-zenét, Somló Sándor szavalást, esztétikát, irodalomtörténetet tanított. Az iskola elôször csak 3 évre kapott mûködési engedélyt. A következô évben, 1893-ban a Rákóczi út 29. sz. alá költözött, majd végleges helyére, a Csengery u. 28. sz. alá. Vizsgaelôadásaikat 1896-ig Evva Lajos Népszínházában, 1897-tôl 1926-ig a Magyar, ill. a Király, 1929-ig pedig a Belvárosi Színházban tartották. Eredményes mûködését a hallgatói létszám növekedése is igazolta. Az 1920-as évektôl az Unió Színházüzemi és Színházépítô Részvénytársaság Színészképzô Iskolája néven is említik. Rákosi Szidi Színésziskolájának tanára volt fennállása alatt többek között még Diettrichné Papp Júlia (színpadi gyakorlat és elmélet), Farkas Ferenc és Koncz Ferenc (ének), Molnárné Utasi Gizella (tánc), Nádujfalvy József (vívás), Rákosi Pál (drámai gyakorlat), Vándory Gusztáv (film), Szerb Antal (irodalom). Végzett növendékei közül a teljesség igénye nélkül néhány név: Abonyi Géza, Bársony Rózsi, Bárdi Ödön, Bérczi Ernô, Boross Géza, Fedák Sári, Feleki Kamill, Gózon Gyula, Halmay Tibor, Honthy Hanna, Király Ernô, Keleti László, Kosáry Emmi, Lábass Juci, Makláry Zoltán, Orosz Vilma, Vaszary Piri. – Ir. Rákosi Szidi nyilvánossági joggal felruházott színésziskolájának története (1896).

Forrás: www.szineszkonyvtar.hu/contents/p-z/rakosisz.htm